Yardım


Adres: Bağlarbaşı Mah. Sakarya Sok.
No:7 Maltepe / İSTANBUL
Tel: 444 86 57
Fax: 0216 387 28 43
E-Mail: info@playland.com.tr
  Şirketimize yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle başvurarak; kişisel verilerinizin
 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan 5 ve 6 bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Haklarınızın, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanılması mümkündür.
 • Yukarıdaki maddelerle ilgili daha detaylı bilgi almak ve kişisel verileriniz hakkındaki talepleriniz için lütfen tıklayınız